kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija
Puikiai vertinama akių klinika Lietuvoje ir Skandinavijoje

Akių ligos

Akikrislių diagnostika ir lokalizacija

Kiaurinių akies obuolio sužeidimų atvejais visada svarbu žinoti, ar yra svetimkūnis ir kurioje vietoje. Visi akikrisliai, ilgai būdami akyje, sukelia sunkius, negrįžtamus pakitimus, todėl svetimkūnius reikia šalinti urgentine tvarka. Smulkūs neinfekuoti akiduobės svetimkūniai dažniausiai jokių pakitimų nesukelia ir jų šalinti nereikia. Akikrislių lokalizacijai (vietai) nustatyti taikomas Kombergo-Baltino rentgenolokalizacijos metodas, naudojamas aliuminio Baltino protezas — indikatorius, kurio storis 0,5 mm, o gaubtumas atitinka odenos gaubtumą (94 pav.). Protezo-indikatoriaus centre yra anga, kurios skersmuo toks pat, kaip ir ragenos. Vidinėje indikatoriaus briaunoje 0,5 mm nuo krašto yra keturi švino taškai, išdėstyti statmenuose meridianuose. Akies obuolys nuskaus-rninamas, užlašinus, 0,25% dikaino tirpalo, ir protezas uždedamas taip, kad švininiai taškai būtų atitinkamai ties 12—3—6 ir 9 valandomis. Daromos dvi rentgenogramos — priekinė ir šoninė. Priekinėje rentgeno­gramoje nustatomas meridianas, kuriame yra akikrislis ir jo nuotolis nuo akies anatominės ašies (95 pav., a). Šoninėje rentgenogramoje nustatomas akikrislio nuotolis nuo limbo (95 pav., b)Akikrislio vietai nustaty­ti naudojamos schemos-matuoklės (96 pav.) ir speciali lentelė.

Kartais akikrislis būna įstrigęs akies dangaluose, t. y. pasienio zo­noje. Tuomet akies matmenys nustatomi ultragarsu, nes schemos-matuoklės yra apskaičiuotos sche­minei akiai ir rentgenologiškai ne­galima tiksliai nustatyti, ar sve­timkūnis yra akyje, ar už jos.

Smulkiems akikrisliams nustatyti priekinėje akies obuolio dalyje naudojama beskeletinė rentgeno­grafija pagal Fogtą.

Gydymas: bet kokį akikrislį reikia pašalinti. Magnetinių savybių po­žiūriu akikrisliai būna magnetiniai ir nemagnetiniai. Magnetiniai akikrisliai šalinami pastoviu magnetu arba didžiuoju elektromagnetu, nemagnetiniai — specialiais pincetais. Akikrisliai iš akies šalinami trimis būdais diaskleraliniu, priekiniu netiesioginiu. Iš akies užpakali­nės dalies jie pašalinami diaskleraliniu būdu, t. y. per odenos pjūvį, iš prie­kinės atkarpos — priekiniu būdu, t. y. per limbo pjūvį. Tiesioginiu būdu, t. y. per svetimkūnio įėjimo angą, akikrislis pašalinamas tik tada, jei yra di­delė žaizda nesuglaustais kraštais. Kartais svetimkūnis įstringa skaidriame lęšiuke. Jei toks akikrislis yra magnetinis, jį reikia pašalinti, nors po to lęšiukas gali sudrumstėti. Nepašalinus metalinio svetimkūnio, atsiranda akies metalozė.